Балтач районара судында җир мөнәсәбәтләренә бәйле эш каралды

Башкортстанның Балтач районара суды А. га. карата Балтач районы муниципаль район Хакимиятенең аренда килешүе нигезендә 5 елга җир участогы бирелүе дәлилләнгән җир участогына аренда хокукын тану турында дәгъва гаризасына кагылышлы гражданлык эшен карады.

Җир кишәрлеген арендалау килешүенең гамәлдә булу сәбәпле, гариза бирүче Балтач районы буенча җир мөнәсәбәтләренә идарә итү комитетына торак йорт тозелеше тәмамланганчы җир кишәрлеген арендалау срогын яңа срокка озайту турында морәҗәгать итә. Тик яңа срокка аренда килешүе төзү сатулар үткәрми рөхсәт ителми, дип аңлатканнар һәм озайтудан баш тартканнар,.

Русия Федерациясе Җир кодексының 1нче статьясында җир законлылыгының бер принципы федераль законнар белән билгеләнгән башка очраклардан тыш, җир участоклары һәм аңа бәйле объектларның бердәм язмышы тора.

Русия Федерациясе Җир кодексының 39.6 статьясының 3 бүлеге нигезендә дәүләт яки муниципаль милектә булган гражданнар һәм юридик затлар, җир кишәрлеге сатулар үткәрми генә гражданга яки юридик затка арендага бирелгән очракларда, сатулар үткәрми генә, мондый җир кишәрлекләрен арендалау буенча яңа килешү төзү хокукына ияләр.

Русия Федерациясе Гражданнар кодексының 621 статьясы нигезендә, әгәр дә закон яки аренда килешүендә башкасы каралмаган булса, үз вазифаларын тиешенчә үтәгән арендатор, килешү срогы чыккач башка затлар алдында тигез шартларда яңа срокка аренда шартнамәсен төзү хокукына ия. Әгәр арендатор килешү срогы чыкканнан соң, арендатор мөлкәт белән файдалануын дәвам итә икән, килешү шул ук шартларда билгеләнгән срокка яңартылган дип санала (610 статья).

Русия Федерациясе Җир кодексының 39.6нчы статьясының 5нче пункты 2нче өлешендә каралганнар буенча, вәкаләтле орган, дәүләт яисә муниципаль милектә булган һәм төзелеп бетмәгән объект урнашкан җир кишәрлеген торгызмый гына арендага бирү, әлеге объектны төзеп бетерү өчен, әлеге пунктның 1 пунктында күрсәтелгәннән тыш, әгәр вәкаләтле орган тарафыннан элегрәк төзелгән җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенең гамәлдә булу срогы чыккан көннән алты ай эчендә төзелеп бетмәгән объект милекчесенә бер тапкыр гамәлгә ашырыла икән, әлеге пунктның 1 пунктында күрсәтелгәненнән тыш, әлеге объект урнашкан судка әлеге объектны ачык торглардан сату юлы белән алу таләбе язылмаган яисә суд әлеге таләпне канәгатьләндерүдән баш тарткан яки әлеге объект, сатуларда катнашкан затлар булмау сәбәпле, халык алдында торглардан сатылмаган. Әлеге пунктка ярашлы, җир кишәрлеген аукционнан башка арендага бирү рөхсәт ителә, мондый җир участогы әлеге объектның алдагы бер генә хуҗасына да төзелеп бетмәгән очракта рөхсәт ителә.

Русия Федерациясе Граждан-процессуаль кодексының 194-198 статьяларына таянып, А. өчен, индивидуаль торак төзелешен тәмамлау максатларында, җир кишәрлегенә аренда хокукын 3 елга срокка танылды. Дәгъва таләпләренең калган өлешендә баш тарттылар.

Карар законлы көченә кермәгән.

Флорида СӘЛӘХОВА, судья ярдәмчесе.

Фото Интернет челтәреннән